Privacy Policy

Chào mừng bạn đến website Máy Xây Dựng Hưng Thịnh – mayxaydunghungthinh.com.vn

Chúng tôi hết sức coi trọng quyền Riêng tư của bạn và muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng website của chúng tôi. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu” below) có thể được chúng tôi thu thập qua website này. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ quy định sử dụng.

 

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh là một website cá nhân được phát triển bởi chính bản thân tôi. Mỗi khi độc giả truy cập vào trang web này, địa chỉ IP cùng với tên miền tương ứng sẽ được lưu lại. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi tìm thông tin trên trang web của chúng tôi.

Tại Máy Xây Dựng Hưng Thịnh, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của độc giả và mức độ riêng tư của bạn. Chúng tôi luôn tôn trọng tính cá nhân của những thông tin bạn cung cấp và công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ nó. Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào, vì vậy bạn nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bạn biết rõ những chính sách gần đây nhất và các điều khoản trong Chính sách bảo mật của Máy Xây Dựng Hưng Thịnh.

Thông tin cá nhân

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh thu thập thông tin cá nhân khi: (1) bạn đăng kí làm thành viên, (2) chia sẻ e-mail khi đăng kí nhận bản tin trên Máy Xây Dựng Hưng Thịnh, (3) chia sẻ thông tin cá nhân khi gửi ý kiến về bài viết, (4) chia sẻ thông tin liên lạc (tài khoản Twitter hoặc Facebook). Bạn cũng có thể được yêu cầu chia sẻ các thông tin khác vào những sự kiện khác nhau.

Ngoài những thông tin liên lạc cơ bản, công cụ theo dõi của chúng tôi có thể thu thập những thông tin khác. Bao gồm hệ điều hành, trình duyệt Internet bạn đang sử dụng và vị trí của bạn.

Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một cách thức được cụ thể hóa khi thu thập. Chúng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi không được cho phép. Một vài cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp thông qua hình thức đăng kí nhận tin cho phép chúng tôi gửi những bài viết mới nhất được cập nhật trên Máy Xây Dựng Hưng Thịnh. Đăng kí này là do người sử dụng quyết định (chúng tôi không thể đăng kí nhận tin cho bạn vì bạn phải xác minh email của mình).
 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp khi thực hiện bình luận trên Máy Xây Dựng Hưng Thịnh. Khi có người trả lời bình luận, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn.
 • Tiến hành các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến để có thể cung cấp những bài viết chất lượng cho độc giả. Bạn không bắt buộc hoàn thành bất cứ cuộc khảo sát nào.

Những ai được quyền xem thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi thực hiện hợp đồng với một số đối tác để giám sát trang web và RSS feed cho mục đích báo cáo và thống kê lưu lượng, tỉ lệ truy cập và các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Không có bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập hoặc chuyển giao cho các đối tác mạng. Để xem chi tiết về cách thu thập thông tin và sử dụng, xin vui lòng truy cập vào:

Các bên thứ ba và các trang web liên kết đến chúng tôi cũng có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Hành động sử dụng thông tin của những công ty, tổ chức hoặc cá nhân không do Máy Xây Dựng Hưng Thịnh sử dụng hay quản lý không được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật.

Thông tin trình báo (cookies)

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh sử dụng cookie mặc dù bạn vẫn có thể truy cập được vào hầu hết các trang thậm chí nếu bạn chọn không kích hoạt cookies trong trình duyệt của mình.

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh sử dụng một loạt các đối tác thứ 3 để giám sát giao lượng web, các thống kê, quảng cáo kết nối liên kết web và các hoạt động khác của trang web. Khi được phép của Máy Xây Dựng Hưng Thịnh, các đối tác thứ 3 này có thể sử dụng cookies, các file nhật ký web của Máy Xây Dựng Hưng Thịnh, hướng dẫn sử dụng web và các công nghệ giám sát khác để tạo các dữ liệu thống kê ẩn danh đối với người truy cập trang web.

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh cũng sử dụng con rệp trực tuyến (web beacon) dưới dạng bản tin điện tử email HTML để thống kê số lượng bản tin điện tử ( hay các bài báo, kết nối …) được truy cập.

Bản trình duyệt web hiện hành gia tăng việc quản lý người sử dụng được đo lường thông qua việc lập và đặt thời gian sử dụng cookies của trang chủ và đối tác thứ 3. Hãy tìm mục “cookies” ở phần hỗ trợ tại trình duyệt web của bạn để biết thêm chi tiết về đặc điểm quản lý cookies đối với bạn.

Web liên kết

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh có thể cung cấp các đường liên kết đến trang web của bên thứ 3 không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và cũng không bị chi phối bởi các chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật đăng trên các trang web đó.

Bảo mật thông tin trẻ em

Máy Xây Dựng Hưng Thịnh không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu được biết là đã thu thập thông tin cá nhân của một em dưới 13 tuổi, tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống. Máy Xây Dựng Hưng Thịnh khuyến khích cha mẹ và người bảo trợ của các em truy cập mạng cùng con em mình. Sau đây là một số lời khuyên để việc truy cập mạng của các em được an toàn hơn:

 • Hãy dạy cho các em không bao giờ đưa thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, trường …) nếu không có sự giám sát của cha mẹ hay người bảo hộ.
 • Hãy biết những trang web mà các em hay truy cập và xem trang nào là thích hợp.
 • Hãy tìm kiếm các chính sách cá nhân của các trang web. Hãy tìm hiểu xem thông tin về các em được xử lý như thế nào.

Thay đổi về Chính sách Bảo mật này

Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Máy Xây Dựng Hưng Thịnh sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Máy Xây Dựng Hưng Thịnh sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).

Privacy Policy

Thiet Bi May AT is a personal website developed by myself. Whenever readers access to this site, the IP address along with the domain name will be saved respectively. A cookie will store account data that the server of the website sends to your browser when you visit a web page, this will help us understand the needs and tastes of customers to find information on the web of us.

At Thiet Bi May AT, we appreciate the support of readers and level of your privacy. We always respect the personal information you provide and recognize the importance of protecting it. This Privacy Policy may be modified or updated at any time, so you should check regularly to ensure you are aware of the most recent policy and the terms of the Privacy Policy Hoc tieng Trung Blog.

Personal information

Thiet Bi May AT collect personal information when: (1) you sign up for membership, (2) share e-mail to register for our newsletter on Thiet Bi May AT, (3) sharing personal information while post comments on articles, (4) sharing communication (Twitter or Facebook account). You may also be asked to share information on various events.

In addition to basic contact information, tracking tools we can gather other information. Including the operating system, Internet browser you are using and your location.

The use of your personal information

We will use your personal information in a manner to be specified when it collects. We will not therefore change the way of using your personal information when not allowed. Some of the ways we use your personal information include:

 • The email address that you provide through the subscribe form allows us to send the latest posts on the blog updated Thiet Bi May AT. Registration is because users decide (we can not subscribe to you because you have to verify your email).
 • The email address that you provide when making comments on Thiet Bi May AT. When someone replies
 • to a comment, we’ll send you an email notifying you.
 • Conduct surveys and polls that can deliver the quality articles to readers. You are not required complete any surveys yet.

Those who are entitled to see my personal information?

We made a contract with a number of partners to monitor the site and RSS feed for the purposes of reporting and traffic statistics, the rate of access and other activities on our website. There is no personally identifiable information is collected or delivered to the network partners. To view details on how to collect and use information, please visit:

Third parties and links to sites we may collect or use information about you. The action uses the information of the company, organization or individual not by Thiet Bi May AT use or management is not protected by privacy policy.

Information report (cookies)

Thiet Bi May AT uses cookies, although you can still have access to most of the pages even if you choose to disable cookies in your browser.

Thiet Bi May AT used a variety of 3rd partners to monitor web traffic, statistics, advertising and web links connecting other activities of the site. As permitted by Thiet Bi May AT, 3rd partners may use cookies and web log files of Thiet Bi May AT, manual web and other monitoring technologies to create data consistency Statistics anonymous access to the site.

Thiet Bi May AT also use web beacons (web beacons) in the form of electronic newsletters HTML email to statistics the number of e-newsletters (or particular articles, connections …) are accessed.

Current versions of web browsers increased user management is measured through the placement and duration of use of cookies and partner homepage 3rd Look for the “cookies” in the browser support Your web for more information about cookie management features for you.

Web links

Thiet Bi May AT may provide links to 3rd party websites are not under our management and are not governed by this policy. We encourage you to review the privacy policies posted on those sites.

Children’s Information Security

Thiet Bi May AT does not knowingly collect personal information from children under 13 years old. If you are known to have collected the personal information of a child under 13, I will delete such information from the system. Thiet Bi May AT encourage parents and guardians of the children visit with their children online. Here are some tips to access their network more secure:

 • Teach children never to give personal information (name, address, phone number, school …) without the supervision of a parent or guardian.
 • Be aware of the sites they visit and see pages or are appropriate.
 • Seek the individual policies of the websites. Find out information about the children is treated like.

Changes to this Privacy Policy

Please note that this Privacy Policy may change from time to time. Thiet Bi May AT will not reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. Thiet Bi May AT will post any changes to this Privacy Policy on this page and, if the changes are significant, we will provide a more prominent notice (including, for certain services , email notification about changes to the Privacy Policy).